వీడియో కోర్స్ తో UDEMY ద్వారా లైఫ్ టైం ఇన్ కమ్

వీడియో కోర్స్ తో UDEMY ద్వారా లైఫ్ టైం ఇన్ కమ్. అవును మీరు ఒకసారి మీకేమీ వచ్చో దానితో వీడియో కోర్స్ తయారు చేస్తే అది మీకు లైఫ్ టైం ఇన్ కమ్ ఇస్తుంది. వినటానికి బానే ఉంది కానీ, మన వీడియో కోర్స్ కి UDEMY ఎందుకు డబ్బులు ఇస్తుంది? అసలు ఈ UDEMY అంటే ఏమిటి? ఇవే కదా ఇప్పుడు మీ ప్రశ్నలు! సరే

Read more

Make Money Without Invest With Your Routine Work

Fiverr is an amazing online marketplace that has revolutionized the freelancing community. Working on Fiverr is super easy, all you need is to sign up on Fiverr which hardly takes ten minutes, and once you are successfully signed up with the site, you are ready to go. Fiverr does not seek any college degree or any prior experience in the field of your interest.You can either post your services, which are called “Gigs” and work as a freelancer or hire people from the large Fiverr community to do your job.

Read more

Amazon The Online Store

Amazon is the best website for shopping online. Online shopping is an easy way for shopping as you can even buy at 2 am without any long process of going to the retail stores and moving here and there for your requirement. There is also no need for bargaining as this sites offer a great discount, which is not available at any retail stores. Think, how advantageous these applications are where you don’t have to go anywhere physically and also can buy products at cheap rate.

Read more

CSS అంటే ఏమిటి అది ఎలా పని చేస్తుంది?

CSS అంటే క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్. CSS అనేది HTML ను అందంగా ప్రెసెంట్ చేయటం లో అద్భుతమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. HTML ఒక వెబ్ పేజీ యొక్క స్ట్రక్చర్ ను తయారు చేయడం లో ఉపయోగపడుతుంది. ఉదాహరణకు : హెడ్డింగ్, పేరా వంటివి. CSS ఒక వెబ్ పేజీ ఎలా కనపడాలి అనే దానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఉదాహరణకు: హెడ్డింగ్ కలర్, పేరా టెక్స్ట్ సైజ్ లాంటివి.

Read more